Seuran säännöt


Nimi: ABC Ratsastajat ry

1§ Yhdistyksen nimi on ABC Ratsastajat. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialueena on koko maa

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on ratsastusharrastuksen ja hevosurheilun edistäminen toiminta-alueellaan. Yhdistys vaikuttaa yhteiskunnallisesti hevosharrastustoiminnan edistämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää eri ratsastuslajien kilpailuja eri tasoilla, koulutustilaisuuksia, junioritoimintaa, vapaamuotoisia hevosenhoito- ja -käsittely- yms. tapahtumia ja illanviettoja, kouluttaa jäseniään toimihenkilöiksi. Toiminnan tukemiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja näyttely-, näytös-, kurssi- huvi yms. tapahtumia sekä harjoittaa pienimuotoista yhdistyslain 5§:n mukaista varainkeruuta. 

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hevosharrastuksesta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan ottaa henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsen- ja kannatusjäsenhakemukset. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan kutsua merkittäviä ABC Ratsastajien edustajia, jotka kaikilla toimillaan ovat edustaneet ABC Ratsastajia kunniallisesti.

4§ Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa hevosharrastukseen liittyviä jaoksia, jotka valitsevat omat puheenjohtajansa. Jaokset esittävät vuosikokoukselle ja pyydettäessä hallitukselle yhteenvedon toiminnastaan. 

5§ Vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. 

6§ Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kullakin yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 

7§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kolme- viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä 1-2 voidaan mikäli mahdollista valita 15-18- vuotiaista henkilöistä. Hallitus ja puheenjohtaja nimetään syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen tilikausi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin/ jäsensihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 

8§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen esimerkiksi puhelimen, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kanta. 

Hallitus voi puheenjohtajan aloitteesta tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä sähköisesti tai puhelimitse. Päätöksestä laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Päätöksentekoon täytyy osallistua vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. 

Hallituksen kokouksissa voivat olla läsnä hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Toiminnantarkastajalla on oikeus olla läsnä kokouksissa, joissa keskustellaan hänen tehtäviinsä liittyvistä asioista. 

9§ Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi mitä näissä säännöissä on mainittu, valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat, kutsua yhdistyksen kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat, toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, pitää jäsenluetteloa ja seurata asioita, mikä koskee yhdistyksen toimintaa ja ryhtyä tarpeen tullen toimenpiteisiin. 

10§Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

11§ Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä tämän varahenkilö

12§ Yhdistyksen tilikausi on 1.12-30.11. Tilinpäätös ja vuosikertomus annetaan tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on annettava virallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 

13§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viikkoa ennen kokousta julkaistulla kutsulla yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 

14§ Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2. Todetaan kokouksen laillisus
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo-ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä tämän varahenkilö
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa,
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Esitetään vuosikertomus, tilit- ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
4. Hyväksytään tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä paitsi, jos joku yhdistyksen jäsenistä toisin vaatii, umpilipuin. Umpilipuin äänestettäessä ei pöytäkirjaan voi merkitä eriävää mielipidettä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kanta. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, omaisuuden luovuttaminen, tai yhdistyksen purkaminen vaatii vähintään 3/4 enemmistön äänestyksessä. 

16§ Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa vähintään kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Hallituksen kokouksista pidettyjen pöytäkirjojen tarkastamisesta päättää kukin hallitus järjestäytymiskokouksessaan. 

17§ Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota joko ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pyytäen eroilmoituksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän muistutuksesta huolimatta on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta yhden vuoden ajan eräpäivästä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyin perustein